Samværsregler

SAMVÆRSREGLER FDF KÆRBY

FDF Kærby har i henhold til landsforbundets regler opstillet en række samværsregler. Reglerne blev indført i 2007. Kredsledelsen sikrer, at samværsreglerne gennemgås med
nye ledere og at lederrådet orienterer sig i samværsreglerne en gang om året, samt vurderer behov for revidering af disse.

Samværsreglerne har to formål: Dels at skabe tryghed for forældre, der sender deres børn til vores
FDF-aktiviteter. Dels at give opbakning til lederne, således at de trygt kan udføre deres arbejde i
kredsen.
Det er vigtigt her at slå fast, at samværsreglerne ikke kan stå alene. Det væsentlige er den daglige
opmærksomhed og samtaler om tingene, hvis åbenhed er en nødvendighed. Det er vigtigt, at man
giver udtryk for tingene, hvis man undrer sig over noget, så der ikke skabes unødige myter og
rygter. Overordnet gælder det om at bruge den sunde fornuft.

BØRNEATTEST
Alle kredsens ledere og bestyrelsesmedlemmer over 18 år har ingen anmærkninger på
børneattesten, der omhandler overgreb på børn.
Børneattesten indhentes for alle kredsens medlemmer over 15 år.
Nye medlemmer skal straks underskrive attesten. Børneattesten skal fornyes hvert 3. år.
Desuden skal forældre og andre voksne, der deltager på lejre længere end 3 overnatninger også
underskrive børneattesten.

LOVGRUNDLAG
Straffeloven
• det er strafbart at have seksuel omgang med et barn under 15 år.
• Det er strafbart at have seksuel omgang med børn og unge under 18 år, hvis man har status
som opdrager eller underviser, eller har en overlegenhed i kraft af alder og status
Serviceloven
• Får du som FDF-leder kendskab til seksuelle overgreb har du pligt til at kontakte
myndighederne.
• Uanset om overgrebene er sket i eller udenfor FDF-regi, og uanset om krænkeren er barn
eller voksen, er FDF-ledere underlagt den generelle underretningspligt ifølge servicelovens
paragraf 36.
• Anmeldelsen skal ske i samråd med kredsledelsen.

SAMVÆRSREGLER
Sammensætning af ledere:
Så vidt det er muligt tilstræbes, at der er ledere af begge køn i alle klasser.

Lejre:
Der skal min. deltage 2 voksne på lejr, og vi tilstræber, at der deltager ledere af begge køn på lejren,
såfremt der deltager børn af begge køn.

Opførsel, væremåde og ansvar:
Som FDF-leder er man et forbillede for børnene – både i og udenfor FDF. Derfor skal man altid
kunne stå inde for sine handlinger.

Fysisk kontakt og krænkelse af blufærdighed:
Vi respekterer børnenes blufærdighed. Der er altid to ledere vidende om situationer,
som kræver særlig fysisk kontakt, for eksempel ved eftersyn for skovflåt. Der skal i denne
forbindelse også tages hensyn til barnets blufærdighed.

Badning:
Drenge og piger klæder om og bader hver for sig.

Overnatning:
Vi tilstræber, at drenge og piger sover hver for sig. Ledere kan sove sammen med børnene, hvis det
skønnes nødvendigt eller fornuftigt.

Hjemme hos ledere:
Det er i orden at afholde klassemøder hjemme hos ledere.

Rygning:
Der er rygning forbudt indenfor i kredshuset.

Transport af børn:
Uanset om det er ledere eller forældre, der kører i forbindelse med FDF-arrangementer, skal alle
være fastspændt, og gældende hastighedsbegrænsninger skal overholdes.

Der tilstræbes størst mulig åbenhed om situationer, som kan give anledning til misforståelser.
Vi er alle ansvarlige for at efterleve kredsens retningslinjer og den gældende lovgivning på området.
Alle ledere er forpligtet til at reagere, hvis de mener, at en leder overskrider kredsens retningslinjer.
Dette sker ved at tale med kredsledelsen eller bestyrelsesformanden.

Samværsreglerne er senest revideret
16. december 2017